Algemene voorwaarden

Versie: 11 december 2015

Onderstaande Algemene voorwaarden gelden voor het gebruik van de dienst Ritbewijs, aangeboden door Spring IT Solutions B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle, onder nummer 57589674 (hierna: "Leverancier"). Door het gebruik van Ritbewijs gaat u akkoord met deze Algemene voorwaarden. De Algemene voorwaarden voor Ritbewijs kunnen door Leverancier worden aangepast, zonder dat hiervan melding gemaakt dient te worden.

Inhoud

 1. Algemeen
 2. Ritbewijs account
 3. Trial licentie
 4. Pro licentie
 5. Betaling
 6. Beëindiging
 7. Wijziging van dienst of tarief
 8. Aansprakelijkheid
 9. Vrijwaring
 10. Toepasselijk recht
 11. Copyright
 12. Overige bepalingen


1. Algemeen

 1. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn alleen mogelijk indien deze schriftelijk met Leverancier zijn overeengekomen.
 2. Algemene voorwaarden uwerzijds worden niet door Leverancier geaccepteerd.
 3. Bij handelen in strijd met de Algemene voorwaarden is Leverancier gerechtigd maatregelen te treffen, waaronder, maar niet beperkt tot, het blokkeren van uw Ritbewijs account.
 4. Bij het gebruik van Ritbewijs dient u zich te houden aan de Nederlandse wet. Het handelen in strijd met deze wetgeving kan resulteren in maatregelen, bijvoorbeeld het direct blokkeren of verwijderen van uw account en gegevens, zonder dat hiervoor enige melding vooraf noodzakelijk is.


2. Ritbewijs Account

 1. Het gebruik van Ritbewijs is voorbehouden aan natuurlijke personen in de leeftijd van 17 jaar of ouder. Per natuurlijke persoon is één (1) account toegestaan.
 2. Voor het aanmaken van een van een Ritbewijs account mogen slechts uw eigen persoonlijke gegevens worden gebruikt.
 3. De gegevens over uw account dienen door u geheim gehouden te worden, het is niet toegestaan deze te delen met anderen. Leverancier is niet aansprakelijk voor eventuele schade in het geval u uw accountgegevens deelt met anderen.


3. Trial licentie

 1. Bij het aanmaken van een account, wordt automatisch een Trial-licentie verstrekt bij het account.
 2. De verstrekte Trial licentie is één maand geldig en gaat in op het moment dat het account wordt aangemaakt.
 3. Binnen de geldigheidsperiode van de Trial licentie kunt u gebruik maken van de volledige dienstverlening van Ritbewijs.
 4. Indien de Trial licentie is verlopen, kunt u geen gebruik meer maken van de diensten van Ritbewijs. U kunt uw gegevens raadplegen tot maximaal drie (3) maanden na het verlopen van de licentie.
 5. Drie (3) maanden na het verlopen van de licentie, wordt uw account en bijbehorende gegevens uit Ritbewijs verwijderd. Het account en de gegevens zijn hierna niet meer te herstellen.
 6. Een Trial licentie is niet overdraagbaar.


4. Pro licentie

 1. Het omzetten van een Trial- naar een Pro licentie gebeurt zodra de benodigde gegevens zijn aangeleverd en u akkoord gaat met de gestelde voorwaarden. Het moment van omzetting, is het moment waarop de betaling voor de Pro licentie ingaat.
 2. Een Pro licentie is een betaald abonnement op de dienstverlening van Ritbewijs.
 3. Een Pro licentie geeft toegang tot de volledige functionaliteit van Ritbewijs.
 4. Een Pro licentie wordt verlengd met één termijn(maand of jaar, afhankelijk van gekozen periode) wanneer het termijnbedrag voor de volgende termijn is ontvangen door Ritbewijs.
 5. Indien de Pro licentie is verlopen, kunt u geen gebruik meer maken van de diensten van Ritbewijs. U kunt uw gegevens raadplegen tot maximaal drie (3) maanden na het verlopen van de licentie.
 6. Drie (3) maanden na het verlopen van de licentie, wordt uw account en bijbehorende gegevens uit Ritbewijs verwijderd. Het account en de gegevens zijn hierna niet meer te herstellen.
 7. Een Pro licentie is niet overdraagbaar.


5. Betaling

 1. De betaling voor de Pro licentie geschiedt vooraf per kalendermaand. Ritbewijs kan uitsluitend per SEPA-incasso betaald worden.
 2. De uitvoering van de SEPA-incasso wordt ten minste 8 dagen van tevoren per e-mail aangekondigd.
 3. De eerste SEPA-incasso van een maandlicentie omvat de kosten vanaf het moment van ingang van de Pro licentie plus de kosten van één (1) kalendermaand vooruit. Alle eventueel daarop volgende SEPA-incasso’s bedragen de kosten voor één (1) kalendermaand vooruit.
 4. De SEPA-incasso's van een jaarlicentie omvat de kosten van het bedrag voor één (1) kalenderjaar.
 5. Alle door Ritbewijs genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Voor Ritbewijs is het hoge BTW tarief van toepassing, op dit moment is dat 21%.
 6. Indien er een factuur twee (2) maanden onbetaald blijft, is de Leverancier gerechtigd uw Ritbewijs account blokkeren. U bent vanaf dit moment in gebreke.
 7. Leverancier is gerechtigd aanvullende voorwaarden te stellen aan het hervatten van de dienstverlening. Deze aanvullende voorwaarden, alsmede uitleg over hoe de dienstverlening kan worden hervat, worden per e-mail verstuurd aan het e-mail adres waaronder het Ritbewijs account is geregistreerd.
 8. Leverancier is gerechtigd alle bijkomende kosten, waaronder, maar niet beperkt tot, deurwaarders-, incasso- en advocatenkosten bij u in rekening te brengen.
 9. Leverancier is gerechtigd rente te berekenen over het openstaande bedrag over de periode van het moment dat u in gebreke bent tot het moment dat betaling plaatsvindt. Hiervoor wordt de op dat moment geldende wettelijke rente als basis gehanteerd, met een minimum van één (1) procent per maand.


6. Beëindiging

 1. De enige manier om uw account te beëindigen is door uw account zelf te verwijderen op de website van Ritbewijs. U doet dit door de optie ‘Account verwijderen’ in het menu ‘Account’ te kiezen.
 2. Bij beëindiging van uw account op uw initiatief, wordt uw account en alle bijbehorende gegevens direct gewist.
 3. Bij beëindiging van uw account wordt de inning van het abonnementsgeld via SEPA-incasso direct stopgezet.
 4. U kunt Ritbewijs op elk gewenst moment opzeggen, er vindt bij opzegging geen verrekening van het abonnementsgeld plaats.
 5. Bij het verlopen van uw Pro licentie wordt de inning van het abonnementsgeld via SEPA-incasso stopgezet.
 6. U bent zelf verantwoordelijk voor het bewaren van uw gegevens, conform de mogelijk geldende wettelijke bewaarplicht die daarop rust.
 7. Leverancier is gerechtigd de dienstverlening van Ritbewijs permanent te beëindigen. Leverancier kondigt dit minimaal drie (3) kalendermaanden van tevoren aan op de website van Ritbewijs: www.ritbewijs.nl.


7. Wijziging van dienst of tarief

 1. Leverancier is gerechtigd op enig moment wijzigingen door te voeren in Ritbewijs. Leverancier is niet verplicht dit voor- of achteraf te melden.
 2. Leverancier is gerechtigd de dienstverlening tijdelijk stop te zetten voor bijvoorbeeld updates en/of onderhoud aan Ritbewijs. Leverancier is niet verplicht hiervoor enige berichtgeving af te geven, maar streeft er wel naar Ritbewijs zoveel mogelijk beschikbaar te houden.
 3. Leverancier is gerechtigd de tarieven voor het gebruik van Ritbewijs aan te passen. Leverancier kondigt tariefswijzigingen, ten minste één (1) kalendermaand voorafgaand aan het moment waarop de nieuwe tarieven ingaan, aan op de website van Ritbewijs: www.ritbewijs.nl.


8. Aansprakelijkheid

 1. Leverancier is slechts aansprakelijk voor zover dit in deze voorwaarden is opgenomen.
 2. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Leverancier is uitgegaan van door u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade in indirecte zin, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door stilvallen van een bedrijf of bedrijven.
 4. De door u ingevoerde gegevens vallen niet onder de aansprakelijkheid van Leverancier, u bent hiervoor zelf aansprakelijk.
 5. Leverancier is slechts aansprakelijk indien sprake is van directe schade, waaronder wordt verstaan: 
  1. kosten die worden gemaakt voor het vaststellen de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover dit betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  2. kosten die worden gemaakt om de eventueel gebrekkige prestatie van Leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, indien deze aan Leverancier toegerekend kunnen worden;
  3. kosten die worden gemaakt om schade te voorkomen te beperken, indien kan worden aangetoond dat deze kosten bijdragen aan de beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.


9. Vrijwaring

 1. U vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden, welke in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan Leverancier toe te rekenen is.


10. Toepasselijk recht

 1. Op de dienstverlening van Leverancier met betrekking tot Ritbewijs, is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien tussen u en Leverancier een geschil ontstaat, dat niet in der minne geschikt kan worden, kan dit uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Zwolle.


11. Copyright

 1. De gegevens die u invoert onder uw Ritbewijs account zijn en blijven altijd uw eigendom. Leverancier claimt hierover nimmer het eigendom.
 2. Leverancier staat niet toe dat enig materiaal van Ritbewijs, waaronder, maar niet beperkt tot, teksten, lay-out, ontwerp, afbeeldingen en/of de technische implementatie ervan wordt (her)gebruikt, al dan niet voor commerciële doeleinden. Leverancier kan in uitzonderlijke gevallen hiervan afwijken. In dat geval zal Leverancier dit, uitsluitend schriftelijk, met u overeenkomen.
 3. Zonder schriftelijke toestemming van Leverancier is het u verboden Ritbewijs geheel of gedeeltelijk te reproduceren, kopiëren, dupliceren, verkopen of door te verkopen.


12. Overige bepalingen

 1. Leverancier is gerechtigd diensten van derden te gebruiken voor het functioneren van Ritbewijs.
 2. Leverancier spant zich in voor een zo hoog mogelijke beschikbaarheid van Ritbewijs. Leverancier is echter nimmer aansprakelijk in het geval van overmacht.
 3. Leverancier spant zich in voor, maar geeft geen enkele garantie op, het correct functioneren van Ritbewijs ten aanzien van de onderstaande aspecten:
  1. de dienst voldoet aan uw wensen en eisen,
  2. de dienst heeft een juiste werking,
  3. eventuele fouten in de dienst worden direct, of op termijn, verbeterd.
 4. Het is u verboden Ritbewijs te hacken of pogingen daartoe te ondernemen. Hieronder valt uitdrukkelijk ook het zich voordoen als (onderdeel van) Leverancier of Ritbewijs, alsmede, maar niet beperkt tot, het gebruik van Phishing en/of Pharming om gegevens van gebruikers van Ritbewijs te achterhalen.
 5. Leverancier is bereikbaar voor vragen over de Algemene Voorwaarden.Laatste artikelen


Meld je nu aan!

Probeer Ritbewijs nu 1 maand gratis. Zonder verplichtingen.

Account aanmaken!

Download de Ritbewijs App

De Ritbewijs App is beschikbaar voor iPhone, Android en Windows Phone.

Download de App