Privacy Statement

Ritbewijs is een dienst van de onderneming Spring IT Solutions BV. gevestigd in Zwolle. (hierna: “Spring IT”). Ritbewijs respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers van haar website www.ritbewijs.nl (hierna: "Website"). Ritbewijs gebruikt de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de doeleinden, zoals die in dit Privacy Statement zijn omschreven. Het gebruik van Ritbewijs valt onder het Nederlands recht. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Inhoud

  1. Wat is de Website?
  2. Welke gegevens worden door Ritbewijs verwerkt?
  3. Met welk doel verwerkt Ritbewijs gegevens?
  4. Aan wie verstrekt Ritbewijs gegevens?
  5. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Ritbewijs deze?
  6. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Ritbewijs?
  7. Hoe beschermt Ritbewijs uw gegevens?
  8. Welke rechten hebt u?
  9. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
  10. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?


1. Wat is de Website?

De Website is een product van Spring IT. Spring IT is de onderneming die de Website exploiteert. De Website is een platform voor het voeren van een (sluitende) kilometerregistratie, en bijbehorende diensten.


2. Welke gegevens worden door Ritbewijs verwerkt?

Indien u zich wenst te registreren op de Website, zullen uw e-mailadres en uw gekozen wachtwoord verwerkt worden. Van alle bezoekers van de Website worden door de Website gegevens verwerkt die worden verkregen met cookies (zie nader punt 5).


3. Voor welke doeleinden verwerkt Ritbewijs gegevens?

Uw e-mailadres kan, indien u zich hiervoor hebt opgegeven, verwerkt worden om de nieuwsbrief en/of e-mailservice aan u te kunnen verzenden.


4. Aan wie verstrekt Ritbewijs gegevens?

Ritbewijs zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling. Ritbewijs kan (een deel van) uw gegevens echter wel verstrekken aan ondernemingen die gelieerd zijn aan de Website. Ritbewijs behoudt zich het recht voor (een deel van) uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van (een deel van) de Website, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. Ritbewijs zal zich inspannen, indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, u hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld door een bericht op de Website of een advertentie in een landelijk dagblad.


5. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Ritbewijs deze?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt geplaatst op uw harde schijf door het systeem van de website die u bezoekt. Een cookie bevat informatie over uw bezoek aan de Website. Een cookie kan alleen herkend worden door de server waar u het van hebt gekregen. Een cookie laat de Website zien dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina en helpt de Website uw gedrag en voorkeuren na te gaan. Met deze informatie kan de Ritbewijs haar Website en diensten afstemmen op uw wensen. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden en gebruikersnamen te onthouden. Om het recht van privacy van de gebruikers te beschermen, zal alle informatie die door middel van cookies wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te identificeren. Er wordt op deze Website voor eigen gebruik gemaakt van first party analytics cookies, waarbij alleen geanonimiseerde gegevens worden verzonden en derden geen toegang krijgen tot de verzamelde gegevens. U hebt de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal uw gebruik van de Website wel negatief beïnvloed kunnen worden.


6. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Ritbewijs?

De Website bevat links naar websites van derden. Ritbewijs is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.


7. Hoe beschermt Ritbewijs uw gegevens?

Ritbewijs draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.


8. Welke rechten hebt u?

U hebt het recht Ritbewijs te vragen welke persoonsgegevens zij van u verwerkt. Ritbewijs zal op dit verzoek schriftelijk in ieder geval binnen vier weken reageren. Vervolgens kunt u Ritbewijs verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal Ritbewijs in ieder geval binnen vier weken reageren.


9. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Indien Ritbewijs mocht besluiten haar Privacy Statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit Privacy Statement.


10. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van Ritbewijs dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar support@ritbewijs.nl.

Laatste artikelen


Meld je nu aan!

Probeer Ritbewijs nu 1 maand gratis. Zonder verplichtingen.

Account aanmaken!

Download de Ritbewijs App

De Ritbewijs App is beschikbaar voor iPhone, Android en Windows Phone.

Download de App